• facebook

การแข่งขัน สมรภูมิไอเดียปีที่ 10

แผนกช่างยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน เข้าร่วมแข่งขัน สมรภูมิไอเดียปีที่ 10 กับสิ่งประดิษฐ์ หัวเทียนเติมลม

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 29(สิ่งประดิษฐ์)

แผนกช่างยนต์ ได้ส่งนักศึกษาเข้าแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 29 ระดับ ปวช.และ ปวส.

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 29

แผนกช่างยนต์ ได้ส่งนักศึกษาเข้าแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 29 ระดับ ปวช.และ ปวส.