• facebook

ารแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 29(สิ่งประดิษฐ์)

สาขา ไฟฟ้ากำลัง
ประเภทสาขา     การควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า
ประเภทสาขา     การพันมอเตอร์ไฟฟ้า

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 29

แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง ได้ส่งนักศึกษาเข้าแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 29 ระดับ ปวช.และ ปวส.

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 29

แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง ได้ส่งนักศึกษาเข้าแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 29 ระดับ ปวช.และ ปวส.

การอบรมการทำงานด้านเทคนิค

Image 03

 

แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง กิจกรรมการอบรมการทำงานด้านเทคนิค ณ.ห้องประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน วัน พุธ  ที่  17   มิถุนายน    2558