วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน รับสมัครนักศึกษาใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สมัครได้ที่ห้องธุรการวิทยาลัย
 
::วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน::

         ก่อตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม พุทธศักราช 2511 ตั้งอยู่เลขที่ 1 หมู่ ที่ 1 ซอยเพชรเกษม 98 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร ตามใบอนุญาต ให้เป็นเจ้าของจัดตั้งโรงเรียน โดยชื่อว่า โรงเรียนพณิชยการและช่างกลบางแค โดยเปิดสอนตามหลักสูตร และได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนายเสนอ จิตรพันธ์ เป็นผู้รับใบอนุญาต ในช่วงปีพุทธศักราช 2526 ขอได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนเทคโนโลยีกรุงธนและได้โอนกิจการให้เป็นของ นายอินทร์ จันทร์เจริญ เป็นผู้รับใบอนุญาต ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม พุทธศักราช 2527 เป็นต้นมา และได้เปลี่ยนจากโรงเรียนเทคโนโลยีกรุงธนมาเป็น"วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน" จนถึงปัจจุบัน


::การประเมินคุณภาพสถานศึกษา::

         วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน ได้ผ่านการประเมินคุณภาพสถานศึกษา จากสำนักงาน รับรองมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาองค์การมหาชน "ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2548" เป็นต้นมา


::สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวิทยาลัย::

          สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวิทยาลัย คือ "หลวงปู่วิษณุ"


::ต้นไม้ประจำโรงเรียน::

          ต้นไม้ประจำโรงเรียน คือ "ต้นประดู่เหลือง" ซึ่งหมายถึง ความรักใคร่ ความกลมเกลียว ความสามัคคี ความร่วมมือ และความพร้อมเพรียงกัน


::สีประจำโรงเรียน::

          สีประจำโรงเรียน คือ "สีชมพูและสีม่วง" สีชมพูหมายถึง ความนุ่มนวลและความอ่วนหวาน ส่วนสีม่วงหมายถึง ความมุ่งมั่นและตั้งใจ


::วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธนในปัจจุบัน::

         มี ดร.อินทร์ จันทร์เจริญ เป็นผู้รับใบอนุญาตและเป็นประธานกรรมการบริหารโรงเรียน ในเครือเทคโนโลยีกรุงธนเปิดทำการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม และบริหารธุรกิจ และเปิดทำการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรมและบริหารธุรกิจ สาขาวิชาที่เปิดสอน ช่างอุตสาหกรรม ได้แก่ ช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างไฟฟ้ากำลังและช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชา ที่เปิดสอนบริหารธุรกิจ ได้แก่ การบัญชี คอมพิวเตอร์ และการตลาด
         ปัจจุบันนางจินตนา จันทร์เจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียน และทีมงานฝ่ายบริหาร ร่วมกัน บริหารงานภายใต้ผู้รับใบอนุญาต โดยมีเป้าหมาย ในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่ผู้เรียน โดยให้โอกาสนักเรียนทุกคน ได้ศึกษา เท่าเทียมกัน เพื่อให้นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียน มีทักษะ ความสามารถ ในการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

 
 
:: วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน ::

เลขที่ 1 ซอยเพชรเกษม 98 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

โทร 02-421-1077,02-421-1291,02-444-2216 โทรสาร 02-444-2216

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์วิทยาลัย AmazingCounters.com
***COPPYRIGHT 2012 Krungthon Technology College.***