วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน รับสมัครนักศึกษาใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สมัครได้ที่ห้องธุรการวิทยาลัย
 
::ปรัชญาวิทยาลัย::
   ปรัชญาของวิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน คือ "ความรู้ คู่คุณธรรม"


::องค์ความรู้::

         องค์ความรู้มีทั้งหมด 4 ด้าน คือ

      1. ด้านวิชาการ ต้องเป็นเลิศ คือ สามารถทำงานได้และสามารถศึกษาต่อในระดับสูงได้

      2. รู้จักตนเอง ว่าตนเองมีหน้าที่อะไร

      3. รู้จักสังคม หมายถึง การปฏิบัติตัวในสังคม จะต้องประพฤติปฏิบัติอย่างไรให้ถูกต้อง

      4. รู้จักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์


::คุณธรรม::

          ประกอบด้วยคุณธรรม 7 ประการ คือ

1.วินัย  2.ขยัน  3.อดทน  4.เสียสละ  5.รักงาน  6.ซื่อสัตย์สุจริต  7.กตัญญูรู้คุณ 


::วิสัยทัศน์::

          โรงเรียนจะดำเนินการทุกวิถีทางที่จะพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพด้านความรู้ วิชาชีพ วิชาการ และคุณธรรม ตลอดจนร่างกาย อารมณ์ จิตใจและสังคม เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข


::พันธกิจ::

          โรงเรียน ได้กำหนดพันธกิจเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่โรงเรียนมุ่งหวัง จึงนำกลยุทธ์มาระดมความคิดจากบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของ โรงเรียน จัดทำแผนปฏิบัติการ โดยมุ่งพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษา 3 ด้าน คือ

      1. ด้านคุณภาพของผู้เรียน
      2. ด้านบริการที่จัดให้แก่ผู้เรียน
      3. ด้านประสิทธิภาพการบริหาร

 
 
:: วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน ::

เลขที่ 1 ซอยเพชรเกษม 98 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

โทร 02-421-1077,02-421-1291,02-444-2216 โทรสาร 02-444-2216

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์วิทยาลัย AmazingCounters.com
***COPPYRIGHT 2012 Krungthon Technology College.***