• facebook

งานมอบประกาศนียบัตร

วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธนจัดงานมอบประกาศนียบัตร
แก่นักเรียนจบการศึกษา ปีการศึกษา2557

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 29(นักเรียน)

แผนกคอมพิวเตอร์ ได้ส่งนักศึกษาเข้าแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 29 ระดับ ปวช.และ ปวส.
จำนวน 8 ทีม

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 29(ครู)

ผู้ควบคุม นักศึกษาเข้าแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่29

ข่าวประชาสัมพันธ์

Image 02

ศึกษาดูงาน ตันแลนด์ ดินแดนแห่งความสมดุลย์

แผนกคอมพิวเตอร์ ได้มีการจัดกิจกรรม ศึกษาดูงานนอกสถานที่ สำหรับนักศึกษา ปวช. ปวส. แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

 

Sport's Day 2014

Image 03

 

Sport's Day 2014 งานกีฬาสี ประจำปี 2557 ของนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน