วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน บางแคเหนือ
วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน เปิดรับสมัครนักศักษาที่จบ ปวช. เพื่อศึกษาต่อระดับ ปวส. รอบวันอาทิตย์ โดยเรียนที่วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน
โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 6 พฤษภาคม 2556 สนใจสมัครได้ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน ในวันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00-20.00 น.   เริ่มเรียน
ในปีการศึกษาที่ 1/2556
   - จบการศึกษาระดับ ปวช.(ในสาขาช่างยนต์,ช่างไฟฟ้ากำลัง,ช่างอิเล็กทรอนิกส์และช่างกลโรงงาน)
   - สามารถทำงานในสถานประกอบการณ์ที่วิทยาลัยกำหนดได้
   - มีความขยันอดทนและตรงต่อเวลา
   - รูปถ่าย 1 นิ้ว 3 รูป
   - สำเนาทะเบียนบ้านของตนเอง 3 แผ่น
   - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของตนเอง 3 แผ่น
   - สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา / มารดา 3 แผ่น
   - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดา / มารดา 3 แผ่น
   - รบ. ฉบับจริง
   อาจารย์เมธา ผช.ฝ่ายวิชาการ (ผู้รับผิดชอบโครงการ)    โทร. 02 - 4442215, 02 - 4211077, 02 - 4211291