ด่วน ผู้กู้เรียนรายเก่า (กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา)

::แจ้งนักเรียน-นักศึกษา ที่กู้เรียน(กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา) ทราบ::
- นักเรียนชั้น ปวช.1 ขึ้น ปวช.2 ทุกแผนก(ผู้กู้รายเก่า)
- นักเรียนชั้น ปวช.2 ขึ้น ปวช.3 ทุกแผนก(ผู้กู้รายเก่า)
- นักศึกษาชั้น ปวส.1 ขึ้น ปวส.2 ทุกแผนก(ผู้กู้รายเก่า)

ให้มาเซ็นต์สัญญาเงินกู้ ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2555 เป็นต้นไป ที่ฝ่ายการเงินห้องธุรการ

หมายเหตุ : มาเซ็นต์เร็ว เงินเข้าเร็ว มาเซ็นต์ช้าเงินเข้าช้าหรืออาจจะไม่ได้

ติอต่อสอบถามที่ อาจารย์ปภาภัสสร์ 02-444-2215