วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน รับสมัครนักศึกษาใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สมัครได้ที่ห้องธุรการวิทยาลัย
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

::สาขางานการบัญชี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)::

         เป็นหลักสูตรสำหรับนักเรียนที่ชอบในงานการบัญชีและการเงิน โดยมุ่งเน้นให้สามารถปฏิบัติการบัญชีได้ตามหลักการที่รับรองทั่วไป ทางโรงเรียนมุ่งเน้นการลงบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์ ซึ่งในปัจจุบันเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน และเมื่อสำเร็จการศึกษาด้านนี้สามารถออกไปประกอบอาชีพเป็นพนักงานบัญชีในธนาคาร บริษัท สำนักงานตรวจสอบบัญชี โรงงานอุตสาหกรรม หรือหน่วยงานราชการ เช่น กรมสรรพากร กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง เป็นต้น


::สาขาวิชาการขาย ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)::

         รูปแบบการเรียนการสอนเน้นให้ผู้เรียนมีเทคนิคการขาย และมีทักษะเกี่ยวกับการส่งเสริมการขายรูปแบบต่างๆ ศิลปการพูด การโฆษณา ลู่ทางการจัดจำหน่าย เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วสามารถนำความรู้และทักษะไปประกอบอาชีพได้หลายสาขา อาทิเช่น พนักงานฝ่ายการตลาด ฝ่ายส่งเสริมการขาย ฝ่ายโฆษณา ฝ่ายจัดซื้อในองค์กรธุรกิจ บริษัท ห้างหุ้นส่วน โรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ


::สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)::

         สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เหมาะสำหรับนักเรียนที่สนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ ผู้เรียนจะสามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้ในสำนักงาน คอมพิวเตอร์กราฟฟิกอินเตอร์เนตและการเขียน Webpage ดังนั้นเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วสามารถประกอบ อาชีพได้ทั้งหน่วยงานของรัฐและเอกชน


 
 
:: วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน ::

เลขที่ 1 ซอยเพชรเกษม 98 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

โทร 02-421-1077,02-421-1291,02-444-2216 โทรสาร 02-444-2216

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์วิทยาลัย AmazingCounters.com
***COPPYRIGHT 2012 Krungthon Technology College.***