วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน รับสมัครนักศึกษาใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สมัครได้ที่ห้องธุรการวิทยาลัย
 

::สาขางานการบัญชี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส.::

         เป็นหลักสูตรสำหรับผู้ที่มีความชอบในการบริหารด้านการบัญชีและการเงิน ฝึกให้สามารถบันทึกบัญชีในขั้นที่ซับซ้อนขึ้นถึงขั้นการรวมกิจการ วิเคราะห์งบการเงิน วางระบบบัญชีตลอดจนรู้จักระบบควบคุมและตรวจสอบภายใน โดยโรงเรียนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนใช้เครื่องคอมพิวเตอร์กับงานบัญชี เลือกประกอบอาชีพได้หลายสาขา เช่น เจ้าหน้าที่และการเงิน ผู้ช่วยสมุห์บัญชี ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชี ผู้วิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชี การประกอบธุรกิจขนาดย่อม


::สาขางานการตลาด ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส.::

         ผู้เรียนจะได้ฝึกการวิจัยตลาด วิธีการนำเข้าสินค้า การตลาดเพื่อการส่งออก และการบริหารธุรกิจขนาดย่อม เมื่อจบหลักสูตรแล้วสามารถประกอบอาชีพ เช่น พนักงานการตลาด การส่งเสริมการขาย การโฆษณา การจัดซื้อในองค์กรธุรกิจทั้งภาครัฐและเอกชนและโรงงานอุตสาหกรรม


::สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส.::

         เป็นสาขาที่ฝึกให้ผู้เรียนเป็นผู้ช่วยงานการเขียนโปรแกรม การวิเคราะห์และออกแบบระบบงานเบื้องต้น การติดต่อสื่อสารข้อมูลในเครือข่ายระบบอินเตอร์เน็ต รวมทั้งวิทยาการและความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในงานสำนักงานและกราฟฟิก ซึ่งเมื่อจบหลักสูตรสามารถไปประกอบอาชีพเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟฟิก การวิเคราะห์และออกแบบข้อมูลที่ใช้งานในระบบสารสนเทศ การออกแบบและการเขียนเว็บไซต์


 
 
:: วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน ::

เลขที่ 1 ซอยเพชรเกษม 98 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

โทร 02-421-1077,02-421-1291,02-444-2216 โทรสาร 02-444-2216

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์วิทยาลัย AmazingCounters.com
***COPPYRIGHT 2012 Krungthon Technology College.***