โครงสร้างบุคลากร      ฝ่ายบริหาร

     
  ดร. อินทร์     จันทร์เจริญ หัวหน้า ผู้รับใบอนุญาต
     
       
     
  ดร. จินตนา จันทร์เจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน
     
       
     
  อ. โกศล วงศ์สวรรค์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน
     
       
     
  อ. อินทิรา จันทร์เจริญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน
     
       
     
  อ.มนตรี สุขชุม ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน
     
       
     
  - ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ
     
       
     
  อ. สงคราม ผ่านสำแดง ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายปกครอง
     
       
     
  อ. ประสิทธิ์ รอดขำ ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายอาคารสถานที่