โครงสร้างบุคลากร   แผนกช่างกลโรงงาน

     
  อ.ชาตรี     นุชนาง หัวหน้าแผนกช่างกลโรงงาน
     
       
     
  อ.ชมภู    นิลศาสตร์ แผนกช่างกลโรงงาน
     
       
     
  อ.พงษ์พัฒน์     วงษ์ศิลป์ แผนกช่างกลโรงงาน
     
       
     
  อ.ธวัช     วิเศษโชค แผนกช่างกลโรงงาน
     
       
     
  อ.ณัฐวุฒิ    ปริตะโพธิ์ แผนกช่างกลโรงงาน