โครงสร้างบุคลากร   แผนกพณิชยการ สาขาการตลาด    การบัญชี

     
  อ.วันทนา     อำไพรัตน์ หัวหน้าแผนกพณิชยการ สาขาการตลาด การบัญชี
     
       
     
  อ.เพ็ญพิชชา    ทองมี แผนกสาขาการตลาด
     
       
     
  อ.ณรงค์ศักดิ์    ล้ำเลิศ แผนกสาขาการตลาด
     
       
     
  อ.นิวัฒน์    บุญมี แผนกการบัญชี