โครงสร้างบุคลากร   แผนกสามัญ

     
  อ. บุญมี     ต้องเสรีกุล หัวหน้าแผนกสามัญ
     
       
     
  อ.มะลิน   อินรินทร์ แผนกสามัญ
     
       
     
  อ.รสริน    อินสว่าง แผนกสามัญ