โครงสร้างบุคลากร      ฝ่ายงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม

     
  อ.มนตรี     สุขชุม หัวหน้างานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม
     
       
     
  อ.กิตติพงศ์     ศุภวิมุติ คณะกรรมการงานวิจัย
     
       
     
  อ.ศิริพงศ์     ศรีปาน คณะกรรมการงานวิจัย
     
       
     
  อ. ชาตรี    นุชนาง คณะกรรมการงานวิจัย
     
       
     
  อ.วันทนา     อำไพรัตน์ คณะกรรมการงานวิจัย
     
       
     
  อ.พัทธจิต    จุลโลบล คณะกรรมการงานวิจัย
     
       
     
  อ. บุญมี     ต้องเสรีกุล คณะกรรมการงานวิจัย