โครงสร้างบุคลากร      ฝ่ายงานประกันคุณภาพ

     
  อ.ศิริพงศ์     ศรีปาน หัวหน้างานประกันคุณภาพ
     
       
     
  อ.มนตรี     สุขชุม ฝ่ายงานประกันคุณภาพ
     
       
     
  อ.กิตติพงศ์     ศุภวิมุติ ฝ่ายงานประกันคุณภาพ
     
       
     
  อ. ชาตรี    นุชนาง ฝ่ายงานประกันคุณภาพ
     
       
     
  อ.วันทนา     อำไพรัตน์ ฝ่ายงานประกันคุณภาพ
     
       
     
  อ.พัทธจิต    จุลโลบล ฝ่ายงานประกันคุณภาพ
     
       
     
  อ. บุญมี     ต้องเสรีกุล ฝ่ายงานประกันคุณภาพ
     
       
     
  อ.กฤตภาส     รสรื่น ฝ่ายติดตามงานประกันคุณภาพ