โครงสร้างบุคลากร     ฝ่ายงานมาตรฐานวิชาชีพ

     
  อ.ศิริพงศ์     ศรีปาน หัวหน้างานมาตรฐานวิชาชีพ
     
       
     
  อ.กิตติพงศ์     ศุภวิมุติ คณะกรรมการ
     
       
     
  อ. ชาตรี     นุชนาง คณะกรรมการ
     
       
     
  อ.วันทนา     อำไพรัตน์ คณะกรรมการ
     
       
     
  อ.พัทธจิต    จุลโลบล คณะกรรมการ
     
       
     
  อ. บุญมี     ต้องเสรีกุล คณะกรรมการ