โครงสร้างบุคลากร     ฝ่ายบริการวิชาชีพ

     
  อ.สมพล     สายสกล หัวหน้างานบริการวิชาชีพ
     
       
     
  อ.สุชาติ    มากต่าย รองหัวหน้างานบริการวิชาชีพ
     
       
     
  อ.พงษ์พัฒน์     วงษ์ศิลป์ คณะกรรมการ
     
       
     
  อ.สาวิตรี     แสงพลอยแก้ว คณะกรรมการ
     
       
     
  อ.นิวัฒน์    บุญมี คณะกรรมการ
     
       
     
  อ.อนุชา     ชัยพล คณะกรรมการ