โครงสร้างบุคลากร     ฝ่ายสนับสนุนการสอน

     
  อ. อินทิรา     จันทร์เจริญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน
     
       
     
  อ.เรณุมาศ    สุขสุโฉม เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
     
       
     
  อ. ศุภลักษณ์    เรืองเพ็ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
     
       
     
  อ.วชิรญาณ์     แสนเงิน เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ
     
       
     
  อ.กนกวรรณ    ไชยโคตร เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ
     
       
     
  อ.กฤตภาส     รสรื่น เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ