โครงสร้างบุคลากร    ฝ่ายกิจการนักศึกษา

     
  อ. สงคราม     ผ่านสำแดง ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายปกครอง
     
       
     
  อ.กฤตษฎา    ญาณโยธิน ฝ่ายปกครอง