โครงสร้างบุคลากร    แผนกช่างยนต์

     
  อ.กิตติพงศ์     ศุภวิมุติ หัวหน้าแผนกช่างยนต์
     
       
     
  อ.ราชกิจ    พรหมชาติ แผนกช่างยนต์
     
       
     
  อ.สุชาติ    มากต่าย แผนกช่างยนต์
     
       
     
  อ.สุทิน     บัวศรี แผนกช่างยนต์
     
       
     
  อ.ณัฐวร    สีดาน้อย แผนกช่างยนต์