โครงสร้างบุคลากร   แผนกช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

     
  อ.ศิริพงศ์     ศรีปาน หัวหน้าแผนกช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
     
       
     
  อ.ขวัญ    ร้อยผึ้ง รองหัวหน้าแผนกช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
     
       
     
  อ.สมพล     สายสกล แผนกช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
     
       
     
  อ.อนุชา     ชัยพล แผนกช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
     
       
     
  อ.เบญจา    พันธุ์ยิ้ม แผนกช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
     
       
     
  นายเทอดไกร    มาดี แผนกช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
     
       
     
  นายมงคล    สวนรัตน์ แผนกช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์