ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน

  ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

โคงการ
- โครงการ 1
สรุปโครงการ
อ.มนตรี สุขชุม
หัวหน้างานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม

อ.กิตติพงศ์ ศุภวิมุติ
คณะกรรมการงานวิจัย

อ.ศิริพงศ์ ศรีปาน
คณะกรรมการงานวิจัย

อ. ชาตรี นุชนาง
คณะกรรมการงานวิจัย

อ.วันทนา อำไพรัตน์
คณะกรรมการงานวิจัย

อ.พัทธจิต จุลโลบล
คณะกรรมการงานวิจัย

อ.ศิริพงศ์ ศรีปาน
ฝ่ายงานประกันคุณภาพ

อ.มนตรี สุขชุม
ฝ่ายงานประกันคุณภาพ

อ.กิตติพงศ์ ศุภวิมุติ
ฝ่ายงานประกันคุณภาพ

อ. ชาตรี นุชนาง
ฝ่ายงานประกันคุณภาพ

อ.วันทนา อำไพรัตน์
ฝ่ายงานประกันคุณภาพ

อ.พัทธจิต จุลโลบล
ฝ่ายงานประกันคุณภาพ

อ.กฤตภาส รสรื่น
ฝ่ายติดตามงานประกันคุณภาพ
อ.ศิริพงศ์ ศรีปาน
หัวหน้างานมาตรฐานวิชาชีพ

อ.กิตติพงศ์ ศุภวิมุติ
คณะกรรมการ

อ. ชาตรี นุชนาง
คณะกรรมการ

อ.วันทนา อำไพรัตน์
คณะกรรมการ

อ.พัทธจิต จุลโลบล
คณะกรรมการ
อ.สมพล สายสกล
หัวหน้างานบริการวิชาชีพ

อ.สุชาติ มากต่าย
รองหัวหน้างานบริการวิชาชีพ

อ.สาวิตรี แสงพลอยแก้ว
คณะกรรมการ

อ.นิวัฒน์ บุญมี
คณะกรรมการ