โครงสร้างบุคลากร   แผนกคอมพิวเตอร์

     
  อ.พัทธจิต    จุลโลบล หัวหน้าแผนกคอมพิวเตอร์
     
       
     
  อ.ขนิตรา   มีแก้ว แผนกคอมพิวเตอร์
     
       
     
  อ.สาวิตรี    แสงพลอยแก้ว แผนกคอมพิวเตอร์
     
       
     
  อ..ยุวลักษณ์    นาคสวัสดิ์ แผนกคอมพิวเตอร์