โครงสร้างบุคลากร

  ข้อมูลบุคลากร

ดร. อินทร์ จันทร์เจริญ
ผู้รับใบอนุญาต

ดร. จินตนา จันทร์เจริญ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน

อ. โกศล วงศ์สวรรค์
รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน

อ. อินทิรา จันทร์เจริญ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน

อ.มนตรี สุขชุม
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน

-
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ

อ. สงคราม ผ่านสำแดง
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายปกครอง

อ. ประสิทธิ์ รอดขำ
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายอาคารสถานที่
อ.มนตรี สุขชุม
หัวหน้างานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม

อ.กิตติพงศ์ ศุภวิมุติ
คณะกรรมการงานวิจัย

อ.ศิริพงศ์ ศรีปาน
คณะกรรมการงานวิจัย

อ. ชาตรี นุชนาง
คณะกรรมการงานวิจัย

อ.วันทนา อำไพรัตน์
คณะกรรมการงานวิจัย

อ.พัทธจิต จุลโลบล
คณะกรรมการงานวิจัย

อ.ศิริพงศ์ ศรีปาน
ฝ่ายงานประกันคุณภาพ

อ.มนตรี สุขชุม
ฝ่ายงานประกันคุณภาพ

อ.กิตติพงศ์ ศุภวิมุติ
ฝ่ายงานประกันคุณภาพ

อ. ชาตรี นุชนาง
ฝ่ายงานประกันคุณภาพ

อ.วันทนา อำไพรัตน์
ฝ่ายงานประกันคุณภาพ

อ.พัทธจิต จุลโลบล
ฝ่ายงานประกันคุณภาพ

อ.กฤตภาส รสรื่น
ฝ่ายติดตามงานประกันคุณภาพ
อ.ศิริพงศ์ ศรีปาน
หัวหน้างานมาตรฐานวิชาชีพ

อ.กิตติพงศ์ ศุภวิมุติ
คณะกรรมการ

อ. ชาตรี นุชนาง
คณะกรรมการ

อ.วันทนา อำไพรัตน์
คณะกรรมการ

อ.พัทธจิต จุลโลบล
คณะกรรมการ
อ.สมพล สายสกล
หัวหน้างานบริการวิชาชีพ

อ.สุชาติ มากต่าย
รองหัวหน้างานบริการวิชาชีพ

อ.สาวิตรี แสงพลอยแก้ว
คณะกรรมการ

อ.นิวัฒน์ บุญมี
คณะกรรมการ

อ. อินทิรา จันทร์เจริญล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน

อ.กฤตภาส รสรื่น
เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ
อ. สงคราม ผ่านสำแดง
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายปกครอง

อ.กฤตษฎา ญาณโยธิน
อ.กิตติพงศ์ ศุภวิมุติ
หัวหน้าแผนกช่างยนต์

อ.ราชกิจ พรหมชาติ
อาจารย์ผู้สอน

อ.สุชาติ มากต่าย
อาจารย์ผู้สอน

อ.สุทิน บัวศรี
อาจารย์ผู้สอน
อ.ชาตรี นุชนาง
หัวหน้าแผนกช่างกลโรงงาน

อ.ชมภู นิลศาสตร์
อาจารย์ผู้สอน

นายณัฐวุฒิ ปริตะโพธิ์
จนท.าแผนกช่างกลโรงงาน

อ.ศิริพงศ์ ศรีปาน
หัวหน้าแผนกช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

อ.ขวัญ ร้อยผึ้ง
รองหัวหน้าแผนกช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

อ.สมพล สายสกล
อาจารย์ผู้สอน

อ.เบญจา พันธุ์ยิ้ม
อาจารย์ผู้สอน

นายเทอดไกร มาดี
จนท. นกช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

อ.วันทนา อำไพรัตน์
หัวหน้าแผนกพณิชยการ สาขาการตลาด การบัญชี

อ.นิวัฒน์ บุญมี
อาจารย์ผู้สอน

อ.ณรงค์ศักดิ์ ล้ำเลิศ
อาจารย์ผู้สอน

อ.เพ็ญพิชชา ทองมี
อาจารย์ผู้สอน
อ.พัทธจิต จุลโลบล
หัวหน้าแผนกคอมพิวเตอร์

อ.ขนิตรา มีแก้ว
อาจารย์ผู้สอน

อ.สาวิตรี แสงพลอยแก้ว
อาจารย์ผู้สอน
อ.มะลิน อินรินทร์
อาจารย์ผู้สอน